Inti Sila-Sila Pancasila

Inti Sila-Sila Pancasila

Inti Sila-Sila Pancasila

 

Inti Sila-Sila Pancasila

 

  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

  1. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusian sebagai makhluk yang beradab.

  1. Persatuan Indonesia

Dalam sial persatuan Indonesia terkandung nila bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifa kodrat manusia monodualis yaitu sebagagi makhluk individu dan makhluk social.

  1. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai penjelmaan ifat kodrat manusia senagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dlaksanakan dalam hidup Negara.

  1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).


Baca Juga :